วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร “วัดมหาธาตุ” “วัดมหาธาตุเชลียง” จังหวัดสุโขทัย

Home / วัดสำคัญ / วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร “วัดมหาธาตุ” “วัดมหาธาตุเชลียง” จังหวัดสุโขทัย

เป็นวัดหลวงโบราณขนาดใหญ่ที่สำคัญของสมัยสุโขทัย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีโบราณสถานสำคัญอยู่ภายในอาณาเขตวัด เช่น พระมหาธาตุเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ มณฑปพระอัฏฐารศประดิษฐานพระอัฏฐารศ พระพุทธรูปศิลปะลังกาสูง 19 ศอก วิหารหลวงก่อด้วยศิลาแลงที่เคยประดิษสล็อต-ออนไลน์.net ฐานพระศรีสากยมุนีพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระธรรมราชาลิไทในปี พ.ศ. 1905 และต่อมาได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาลที่ 1 และเจดีย์ 5 ยอดที่เชื่อกันว่าบรรจุพระบรมอัฐิของพระธรรมราชาลิไท

สถานที่ตั้ง ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย