วัดประจำรัชกาลที่ ๔

Home / วัดประจำรัชกาล / วัดประจำรัชกาลที่ ๔

วัดราชกาล ๔

วัดประจำรัชกาลที่ ๔ คือ ‘วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร’ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร และเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นพระอารามหลวงของพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณี
ทรงรับเข้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์สืบมาจนถึงปัจจุบันนี้
ตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณีนั้นมีว่า ในราชธานีหรือเมืองหลวงจะต้องมีวัดสำคัญประจำ 3 วัดด้วยกัน คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐฯ
เช่นที่ สุโขทัย สวรรคโลก พิษณุโลก และพระนคร ศรีอยุธยา
ขณะนั้นกรุงรัตนโกสินทร์ยังขาดอยู่เพียงวัดเดียว คือ วัดราชประดิษฐ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น นับได้ว่า วัดราชประดิษฐฯ เป็นพระอารามหลวงที่สำคัญยิ่งพระอารามหนึ่งในพระบรมราชจักรีวงศ์
พระราชประสงค์อีกประการหนึ่งในการสร้างวัดราชประดิษฐฯ นั้นขึ้น เพื่ออุทิศถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายโดยเฉพาะ เนื่องจากครั้งยังทรงผนวชอยู่ทรงเป็นหัวหน้านำพระสงฆ์ชำระข้อปฏิบัติ ก่อตั้งคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายขึ้น
รวมทั้งทรงมีพระราชประสงค์จะสร้างวัดธรรมยุติกนิกายขึ้น ใกล้กับพระบรมมหาราชวัง เพื่อพระองค์และข้าราชบริพารที่ต้องการทำบุญกับวัดธรรมยุติกนิกาย ไม่ต้องเดินทางไปไกลนัก
แต่ก่อนหากต้องการจะไปทำบุญกับพระสงฆ์ธรรมยุตต้องไปที่วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเมื่อก่อนนั้นการเดินทางจากพระบรมมหาราชวังไปวัดบวรนิเวศวิหารจะต้องลงเรือที่ท่าราชวรดิฐเข้าไปทางคลองรอบกรุง นับว่าไปลำบาก
พระอารามนี้จึงนับเป็นพระอารามแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุต ด้วยวัดธรรมยุตก่อนๆ นั้นได้ดัดแปลงมาจากวัดมหานิกายเดิมทั้งนั้น
วัดราชประดิษฐฯ จึงเป็นเสมือนวัดต้นแบบของคณะธรรมยุติกนิกายที่มีอยู่ในพุทธอาณาจักรบนแผ่นดินไทยนับแต่สมัยนั้นเป็นต้นมา
วัดราชประดิษฐฯ สร้างขึ้นในที่ดินที่เคยเป็นสวนกาแฟอยู่ริมวังของหลวง โดยก่อสร้างใน พ.ศ.2407 โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากกรมพระนครบาล
เมื่อทรงได้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์แล้วจึงได้ทรงประกาศสร้างวัดธรรมยุตขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2407 ทรงพระราชทานนามวัดไว้ตั้งแต่กำลังก่อสร้างว่า “วัดราชประดิษฐสถิตธรรมยุติการาม”